Tai Chi

Regulamin Form Tradycyjnych PZWS

PRZEPISY FORM TRADYCYJNYCH

Artykuł 1 Organizacja
1.1    Organizacja obsługi zawodów Form Tradycyjnych powinna być zapewniona przez Komitet Organizacyjny Zawodów poprzez wytypowanie swoich przedstawicieli do których należą :
•    Sędzia Główny Zawodów
•    Ewentualni pomocnicy Sędziego Głównego
•    Sędziowie
1.2    Każda plansza do taolu powinna być obsadzona przez zespół Sędziów z Sędzią Głównym Planszy jako przedstawicielem Sędziego Głównego Zawodów. W skład sędziowski wchodzą :
•    5 Sędziów oceniających ( Sędzia Główny Planszy może być Sędzią Oceniającym )
•    Sędzia Boczny
•    Sędzia Czasowy

Artykuł 2 Podział i rola Sędziów

2.1 Rola Sędziego Głównego Planszy
Sędzia Główny Planszy jest wybierany spośród Sędziów legitymujących się co najmniej pierwszą klasą Sędziowską i sprawuje nadzór nad składem Sędziowskim danej planszy oraz zawodnikami podczas konkurencji. Do jego obowiązków należy :
•    Dopilnowanie by każdy Sędzia został zapoznany z obowiązującym Regulaminem Zawodów (obowiązkowa odprawa Sędziów)
•    Sprawdzenie bezpieczeństwa i parametrów technicznych Planszy
•    Prezentacja, wprowadzanie i wyprowadzanie składu Sędziowskiego
•    Szybkie i skuteczne rozwiązywanie zaistniałych problemów
•    Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem konkurencji
•    Wydawanie werdyktów w przypadkach kontrowersyjnych ( Np. zwoływanie składu Sędziowskiego przy nadmiernej różnicy ocen poszczególnych Sędziów )
•    Odejmowanie punktów od oceny zawodnika w szczególnych przypadkach
•    Nadzór nad pomiarem czasu i zliczaniem punktów
•    Ogłaszanie wyników końcowych poszczególnych zawodników
•    Ocena pracy składu Sędziowskiego

2.2 Rola Sędziego oceniającego
Sędzia oceniający powinien sumiennie wywiązywać się z powierzonych mu zadań, być sprawiedliwy i niezależny w swoich ocenach. Do obowiązków Sędziego Oceniającego należy :
•    Współpraca z Sędzią Głównym Planszy
•    Znajomość Regulaminu Zawodów, systemu oceniania (elektronicznie, mechanicznie)
•    Bieżąca analiza występu poszczególnego zawodnika
•    Wystawienie oceny występu poszczególnego zawodnika
•    Pokazanie oceny Sędziemu Głównemu Planszy, zawodnikowi i publiczności

2.3 Rola Sędziego Bocznego
Sędzia boczny odpowiada za zgromadzenie zawodników w danej konkurencji przed jej rozpoczęciem oraz wprowadzenie ich na plansze celem prezentacji. Weryfikuje zgodność stroju i posiadanej broni z wymogami Regulaminu Zawodów. Wszelkie niezgodności zgłasza Sędziemu Głównemu Planszy.

2.4 Rola Sędziego Czasowego
Sędzia Czasowy odpowiedzialny jest za pomiar czasu występu poszczególnego zawodnika i informuje Sędziego Głównego Planszy o ewentualnych niezgodnościach z wymogami Regulaminu Zawodów.

Artykuł 3 Główne zasady oceniania
System oceniania został oparty na Regulaminie IWF z 2007 roku w którym skład Sędziowski liczy 5 Sędziów oceniających, a nota Sędziowska może maksymalnie wynosić 10 punktów. Poszczególne oceny Sędziów powinny być zbliżone, w przypadku gdy różnica oceny najwyższej i najniższej przekracza 0,5 pkt. Sędzia Główny Planszy zbiera skład Sędziowski w celu konsultacji i wystawienia nowych ocen.

Dla poszczególnych grup wiekowych przyjmuje się następujące progi punktowe:
•    6.8 – 7.8 dla przedziału wiekowego 9 – 12 lat
•    7.5 – 8.5 dla przedziału wiekowego 13 – 15 lat
•    7.8 – 8.8 dla przedziału wiekowego 16 – 18 lat
•    8.5 – 9.5 dla przedziału wiekowego powyżej 19 lat

Artykuł 4 Noty Sędziowskie

4.1     Sędzia w swojej ocenie zawiera trzy składowe których maksymalna ilość punktów wynosi :
•    6 punktów za jakość wykonywanych technik ręcznych, nożnych i z bronią, pozycji, pracy ciała, nóg. Sędzia analizuje czy występuje wyraźny podział na fazę ruchu
i zatrzymania, sprawdza czy aplikacja siły jest odpowiednia do ruchu a pozycje zachowują swoją wysokość i wygląd.
•    2 punkty za moc i koordynację. Sędzia ocenia przepływ energii przy technikach ręcznych i nożnych. Czy relacje kończyn ciała ze sobą oraz głowy z ciałem są zachowane, czy występuje równoczesne zatrzymanie uderzenia z pozycją.
•    2 punkty za rytm i ducha walki. Sędzia ocenia rytm jako płynność i szybkość ruchów określający sposób przechodzenia z jednej techniki w drugą. Umiejętne rozplanowanie faz zatrzymania. Ocenia treść formy pod względem jej pochodzenia
i technik w niej stosowanych. Ocenia czy mimika twarzy, spojrzenie, okrzyki odpowiednie dla danej techniki oddają bojowy charakter formy.
4.2    Sędzia Główny Planszy może odjąć punkty za :

0,1    0,2    0,3
Przekroczenie lub niedopełnienie limitu czasowego (45sec-5min) dla Taijiquan min 3 minuty

1) przekroczenie lub niedopełnienie czasu do 5sek
2) Przestój spowodowany zapomnieniem

1)  przekroczenie lub niedopełnienie czasu do 10sek
1) przekroczenie lub niedopełnienie czasu do 15sek

Niezgodności z Regulaminem

1) Strój nie spełnia wymogów
2) broń nie spełnia wymogów

4.3    Sędzia główny Planszy może zezwolić zawodnikowi na powtórzenie występu jeżeli zaszło niekontrolowane zjawisko. W takiej sytuacji zawodnik jest oceniany bez utraty punktów.
Każda inna zgoda na powtórzenie występu jest obłożona sankcją odjęcia 1 punktu od oceny końcowej.

4.4    Po pierwszym występie w danej kategorii wiekowej sędziowie zbierają się w celu ustalenia poziomu punktowego.

4.5    W razie wątpliwości sędzia prowadzący konkurencję może zwołać sędziów w celu omówienia występu.

4.6    Sędziowie konkurencji taolu sygnalizują swoje wątpliwości przez podniesienie ręki. Jest to sygnał dla sędziego prowadzącego do zwołania sędziów.

Artykuł 5 Obliczanie oceny końcowej
Ocena końcowa zawodnika jest wyliczana pod nadzorem Sędziego Głównego Planszy w następujący sposób :
•    Zostają spisane wszystkie 5 ocen wydanych przez Sędziów oceniających
•    Zostają odrzucone dwie oceny skrajne
•    Z pozostałych trzech wylicza się średnią arytmetyczną, która jest oceną końcową
W przypadku gdy ocena końcowa dwóch lub więcej zawodników jest identyczna zostaje ona obliczona ze wszystkich 5 ocen, a gdy i w tym razem występuje remis punktowy Sędzia Główny Planszy może zwołać sędziów w celu ustalenia lidera, lub przyznać miejsce ex aequo.

Artykuł 6 Podział konkurencji
6.1    Konkurencje podzielone są na następujące kategorie :
•    Formy północne
•    Formy Południowe
•    Formy z szablą
•    Formy z mieczem
•    Formy z kijem
•    Formy z włócznią
•    Formy z bronią krótką różną i giętką (np. sztylety, noże motyla, szable hakowe, stalowe bicze, wachlarz, podwójne miecze, podwójne szable)
•    Formy z bronią długą różną (np. halabarda, łopata buddyjska)
•    Taijiquan
•    Taijiquan z bronią

6.2    Powyższe kategorie są dodatkowo podzielone na przedziały wiekowe zawodników.
Obowiązujące przedziały wiekowe :
•    Do 9 lat
•    10 – 12 lat
•    13 – 15 lat
•    16 – 18 lat
•    19 – 33 lat
•    34 – 45 lat
•    46 – 55 lat
•    powyżej 55 lat
Wiek zawodnika oblicza się w następujący sposób :
Wiek zawodnika w danym roku kalendarzowym jest ilością ukończonych lat życia w dowolnym miesiącu i dniu danego roku kalendarzowego.

6.3    W przypadku gdy w danej konkurencji zgłoszonych będzie mniej niż trzech zawodników istnieje możliwość połączenia konkurencji, jednak nie inaczej niż formy ręcznej południowej z formą ręczną północną, oraz formę z bronią krótką z formą z bronią różną. Dopuszcza się też przy małej ilości zgłoszonych zawodników łączenie danej konkurencji z niższą lub wyższą kategorią wiekową, lub w ramach jednej kategorii wiekowej połączenia kobiet i mężczyzn.

Artykuł 7 Specyfikacja błędów

Błędy w sile, mocy    1. Uderzenie bez siły
2. Moc nie pochodzi z całego ciała i nie jest skierowana w jeden punkt
3. Okrzyk nie współgra z aplikacją siły w danej technice
Błędy w koordynacji    1. Praca nóg niezgodna z pracą ciała i rąk
2. słaba koordynacja między okiem, rękami i tułowiem
Błędy ducha walki    1. Bezuczuciowość
2. Zdenerwowanie
3, Brak zaangażowania ( ducha walki )
Błędy rytmu    1. Nie ma wyraźnej linii pomiędzy fazą ruchu a fazą zatrzymania
2. Nadmiernie mała lub nadmiernie duża szybkość wykonywania technik
Błędy treści    1. zbyt częste powtarzanie ruchów
2. Błędne łączenie technik
3. Zagubienie spójności wykonywanych technik
4. Brak spójności w kierunkach wykonywania formy

Sędzia Oceniający odejmuje punkty w następujący sposób :
Drobny błąd    Wyraźny błąd    Poważny błąd
0,1     0,2     0,3

Kategorie błędów    Standardy odejmowania punktów za popełnione błędy
-0,1    -0,2    -0,3
Zapomnienie    Chwila zatrzymania, po którym forma jest kontynuowana    Dostrzegalne zapomnienie, po którym zawodnik ma problem ze wznowieniem występu.    Zapomnienie, po którym zawodnik ma problem ze wznowieniem występu, zapomnienie powoduje rozbicie struktury formy, występ jest wyraźnie przerwany.
Zaburzenia ruchów spowodowane ubraniem i/lub bronią    a) Kończyny i/lub broń zaplątane w ubranie lub szarfą od szabli, pędzelkiem miecza lub innymi elementami stanowiącymi część używanej broni (ruch przerwany i kontynuowany);
b) Pędzelek, szarfa lub inny element stanowiący część broni dotyka podłogi *;
c) Rozpięcie kostiumu;
d) Rozdarcie kostiumu;
e) Strata części kostiumu np. szarfy;
f) Zgubienie obuwia.

Kategorie błędów
Standardy odejmowania punktów za popełnione błędy
-0,1    -0,2    -0,3
Dotknięcie bronią ciała, deformacja broni, złamanie/pęknięcie broni, upadek broni    a) Ciało zaplątane w elementy broni ale występ jest kontynuowany;
b) broń lekko dotyka podłoża;
c) Utrata chwytu broni nie powodująca przerwania występu;
d) Broń dotyka ciała zawodnika jednak nie powoduje to zaburzenia występu;
e) lekka deformacja broni.    a) Broń wyraźnie zdeformowana;
b) Ciało zaplątane w elementy broni na dłuższy czas, wyraźne przerwanie występu;
c) Zawodnik notorycznie traci chwyt broni;
d) Broń wyraźnie dotyka podłoża i/lub ciała.    a) Uszkodzenie broni;
b)Wypadnięcie broni;
c) Trwałe uszkodzenie broni (występ może być kontynuowany po usunięciu elementów uszkodzonych).
Wyjście poza planszę    Część ciała znajduje się poza planszą.    Całe ciało znajduje się poza planszą.
Utrata równowagi    Niestabilne techniki, chwianie się poprawianie techniki (łapanie równowagi)**    a) Konsekwentne problemy z utrzymaniem równowagi;
b) Podparcie dłonią, łokciem i/lub bronią***    Upadek****
* nie dotyczy styli i technik Ditang i Zuijiu
** w przypadku stylu pijanego i technik pijanych należy zwrócić uwagę na ich poprawne wykonanie
*** nie dotyczy technik, które wyraźnie wykonywane są z podparciem
**** nie dotyczy technik, które zakończone są padem

Artykuł 8 Formy tradycyjne
8.1    Za formy tradycyjne uważa się te, które należą do styli o historii nie krótszej niż 100 lat.
8.2    Lista form tradycyjnych zaakceptowanych przez IWF ( International Wushu Federation ) zawarta jest w opracowaniu „Zhongguo Wushu Daquan ( Wielka Encyklopedia Chińskiego Wushu).
8.3    Gdy nazwa formy nie figuruje w publikacji wymienionej powyżej wymagane jest podanie wiarygodnej linii przekazu.
8.4    Na formularzu zgłoszeniowym zawodnika wymagane jest podanie nazwy formy, nazwy stylu i przekaz (nazwisko mistrza stylowego).
8.5    Dopuszczalna jest 10% zmiana formy w celu jej uatrakcyjnienia. Jednak w razie wątpliwości co do procentowej zawartości zmian komisja sędziowska może zakwestionować wykonanie i poprosić kierownika lub trenera ekipy o wyjaśnienie sytuacji.
8.6    W stylach tradycyjnych nie występują następujące elementy:
a) akrobatyka – wyjątek stanowią Ditang Quan (styl ziemi) i Zuijiuquan (styl pijanego);
b) tornado 540°, 720°;
c) odwrotny lotos 540°, 720°
d) śruba – wyjątek stanowią Ditang Quan i Zuijiuquan.
8.7    Broń używana w formach tradycyjnych musi być jak najbardziej zbliżona do swoich oryginalnych odpowiedników (np. giętkość, ciężar). Wszelkie miejsca występowania ostrza muszą być z powodów bezpieczeństwa zabezpieczone lub stępione.
8.8    Za wykonywanie elementów sportowych w formach tradycyjnych oraz za wykonywanie formy bronią sportową zawodnikowi zostaną odjęte punkty (zasady i wielkość odejmowanych punktów będą ustalane na odprawie sędziów przed zawodami).

Artykuł 9 Formy Taijiquan
9.1    Specyfikacja błędów
Specyfikacja błędów form Taijiquan i form z bronią Taijiquan jak dla innych form tradycyjnych.(p.tabela specyfikacja błędów)

9.2    Czas trwania formy.
Czas trwania formy dla taijiquan -  min.3 minuty. Po tym czasie Sędzia Główny sygnalizuje gwizdkiem. Po sygnale zawodnik powinien przerwać (zakończyć)  formę w czasie nieprzekraczającym 15 sekund. Po upływie 15 sekund Sędzia Główny ponownie daje znać gwizdkiem.
Czas trwania formy dla Taijiquan z bronią nie mniej niż 2 minuty ( o ile została wykonana cała forma , a nie tylko jej fragment), a po upływie 3 minut Sędzia Główny daje sygnał dźwiękowy. (p.wyżej)

9.3    Przekroczenie limitu czasowego lub niedoczas.
Po upływie 15 sekund od pierwszego gwizdka Sędzia Główny sygnalizuje ponownie i liczone jest przekroczenie limitu czasu . /Za każde 5 sekund 0,1 pkt./ Taka sama punktacja jest za niedoczas.

9.4    Ilość zawodników podczas jednego startu.
Istnieje możliwość startu dwóch lub trzech zawodników na jednej planszy w tym samym czasie /formy Taijiquan/ oraz maksymalnie dwóch zawodników  /Taijiquan z bronią/.
Decyzję o liczbie zawodników podczas jednego startu  podejmuje Sędzia Główny w odniesieniu do liczby zgłoszeń.

9.5    Wymagania dotyczące stroju.
Góra stroju musi posiadać chińską stójkę, z przodu siedem chińskich zapięć oraz długi rękaw, którego długość nie wykracza poza czubek kciuka przy ramionach swobodnie opuszczonych.
Góra z szerokimi rękawami musi posiadać ściągnięcia mankietów.
Strój szyty z dowolnie dobranego materiału i w dowolnym kolorze.
Niedopuszczalne jest występowanie na stroju zawodnika podczas startu jakichkolwiek emblematów o charakterze reklamowym .

Artykuł 10 Set – Sparring
Set – Sparring dzieli się na :
•    Set – Sparring bez broni – w układach dwu osobowych i wieloosobowych
•    Set – Sparring z bronią – w układach dwu osobowych i wieloosobowych
Zasady oceniania set – sparringu pozostają identyczne jak przy formach pojedynczych.

Artykuł 11 Składanie protestów
Jeżeli trener wraz z zawodnikiem czują się pokrzywdzeni przez Skład Sędziowski mają prawo w terminie 30 minut od momentu ogłoszenia oceny końcowej zawodnika złożyć pisemny protest (wraz z dowodem opłaty) do sędziego Głównego Planszy. Po wniesieniu protestu Sędzia Główny Planszy zbiera skład Sędziowski i w obecności Sędziego Głównego Zawodów na podstawie nagrań z kamer rejestrujących przeprowadzana jest analiza występu. Sędzia Główny Zawodów wydaje werdykt, który jest ostateczny.
Jeżeli protest okaże się słuszny wniesiona opłata zostaje zwrócona.

Artykuł 12 Wymiary i parametry planszy

Plansza do taolu składa się z obszaru właściwego o wymiarach 14mx8m oraz stref bezpieczeństwa o szerokości od 0,5 do 2m. W przypadku gdy występuje więcej niż jedna plansza odległość pomiędzy ich obszarami właściwymi nie może być mniejsza niż 6m. Podłoże obszaru właściwego planszy musi gwarantować zawodnikowi pełne bezpieczeństwo przy ewentualnym upadku oraz ochraniać stawy przed nadmiernym przeciążeniem poprzez odpowiednią amortyzację . Preferowane są atestowane platformy do taolu, jednakże przy ich braku dopuszcza się inne podłoża np. maty typu puzzle przykryte wykładziną dywanową. Wysokość obiektu na którym jest ustawiona plansza nie może być mniejsza niż 8m i powinna spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa.

Artykuł 13 Protokół
13.1    Wszyscy Sędziowie powinni być ubrani w oficjalny strój sędziowski i posiadać czytelne identyfikatory. Przed Rozpoczęciem konkurencji Sędzia Główny Pola wprowadza wszystkich Sędziów oceniających i przedstawia ich zawodnikom oraz publiczności. Wprowadzanie odbywa się po obwodzie pola, gdzie ostatni Sędzia z szeregu zajmuje miejsce przy mijanym stoliku sędziowskim, do momentu aż ostatni Sędzia nie znajdzie się na stanowisku. Wyprowadzanie Sędziów odbywa się w odwrotnej kolejności.

13.2    Zawodnicy biorący udział w konkurencji powinni być ubrani w strój reprezentacyjny swojej szkoły lub organizacji. Dopuszczane jest występowanie emblematów organizacyjnych na strojach. Niedopuszczalne jest występowanie na stroju zawodnika jakichkolwiek emblematów o charakterze reklamowym.

13.3    Zawodnik wyczytany przez Sędziego Głównego Planszy powinien pozdrowić go prostym ukłonem, lub o ile taki istnieje ukłonem stylowym przed i po zakończeniu występu, jak również po odczytaniu oceny końcowej. Zawodnik powinien rozpoczynać i kończyć występ zwrócony twarzą do Sędziego Głównego planszy, lecz gdy układ występu tego wymaga rozpoczęcie może być w innym kierunku. Czas występu zaczyna być mierzony od momentu pierwszego ruchu zawodnika po ustawieniu się w pozycji startowej, do momentu zatrzymania w pozycji końcowej i zakończeniu występu ukłonem.

Artykuł 14. Obowiązki zawodnika

14.1    Na planszy może przebywać tylko i wyłącznie zawodnik, który został wyczytany do zaprezentowania swojego występu.

14.2    Zawodnicy przygotowujący się do występów rozgrzewają się w narożniku sali nie przeszkadzając zawodnikowi startującemu, sędziom i publiczności.

14.3    Zawodnik powinien okazywać szacunek w stosunku do sędziów i publiczności. Występ powinien zaczynać i kończyć się ukłonem (charakterystycznym dla danej szkoły lub stylu)
w stronę sędziów i publiczności.

14.4    Zawodnik swoim zachowaniem powinien podkreślać takie zalety Wushu jak: godność, skromność, zdecydowanie, powaga i szacunek.

14.5    Strój i broń powinny być schludne i czyste.

Artykuł 15 Logistyka
W celu ułatwienia komunikacji pomiędzy planszami i Sędziami powinno się tak rozplanować ustawienie plansz aby ich strefy gotowości (miejsca zbiórki zawodników w danej konkurencji) były na tyle blisko planszy aby Sędzia boczny mógł skutecznie wykonywać swoją pracę nie powodując przesunięć czasowych. Każdy stolik sędziowski powinien być zaopatrzony w tablice punktowe, formularze ocen, przybory do pisania, oraz inny niezbędny sprzęt do sprawnego przeprowadzania procedury oceniania. Stolik Sędziego głównego powinien być tak ustawiony aby Sędzia główny miał stały kontakt wzrokowy z wszystkimi sędziami oceniającymi.

Artykuł 16 Nagradzanie
16.1    Zawodnicy zajmujący pierwsze trzy miejsca otrzymują komplet nagród np. puchar i dyplom lub medal i dyplom.
16.2    Zawodnicy zajmujący miejsca od czwartego wzwyż otrzymują dyplom.
16.3    Zawodnicy określani mianem „Najlepszy Zawodnik Zawodów” w formach tradycyjnych otrzymają puchary i dyplomy
16.4    Tytuł „Najlepszego Zawodnika Zawodów” otrzyma osoba, która zdobędzie najwięcej punktów według poniższej tabeli:

Miejsce    Punkty
I    6
II    5
III    4
IV    3
V    2
VI    1