O szkole

Regulamin

Regulamin Polskiej Akademii Wushu “NAN BEI SHEN LONG”

1. Uczeń powinien dbać o dobre imię Polskiej Akademii Wushu i propagować jej wartości.

2. Uczeń powinien okazywać szacunek nauczycielowi/instruktorowi (powitanie, pożegnanie), współćwiczącym i miejscu ćwiczeń.

3. Uczniowie / Uczestnicy, są zobowiązani na treningu wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela/instruktora oraz przestrzegania regulaminów wewnętrznych oddziałów Akademii.

4. W czasie treningu obowiązuje odpowiedni strój -(koszulka, dres wyłącznie z emblematami szkoły) i obuwie- (odpowiednie do danego stylu Wushu), uczestnik powinien dbać o swój strój do ćwiczeń oraz  czystość i stan techniczny broni treningowej.

5. Uczestnictwo w treningach Polskiej Akademii Wushu  możliwe jest po uiszczeniu opłaty wpisowej i miesięcznej, według aktualnego cennika, ćwiczący jest zobowiązany do regularnego uiszczania opłaty treningowej w wysokości ustalonej przez prowadzącego Akademię.

6. Niewykorzystane treningi z poprzedniego miesiąca można odrobić za zgodą i po zgłoszeniu nauczycielowi, w następnym miesiącu treningowym pod warunkiem opłacenia bieżącego miesiąca rozliczeniowego.

7. Jakiekolwiek nauczanie, prezentowanie, rozpowszechnianie,  wiedzy zdobytej w szkole oraz uzyskanych w niej materiałów – bez zgody nauczyciela/instruktora  -  jest zabronione.

8. uczniowie/uczestnicy mają możliwość uzyskania stopni uczniowskich i kwalifikacji instruktorskich.

9. Osoby, które nie ukończyły 18 – go roku życia muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na udział w ćwiczeniach.

10. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i kontuzje należy zgłaszać prowadzącemu zajęcia przed ich rozpoczęciem.

11. Zabronione jest wejście na salę treningową, ćwiczenie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Polska Akademia Wushu “Nan Bei Shen Long” nie odpowiada za :

  • osoby ćwiczące bez nadzoru prowadzącego zajęcia.
  • osoby nie przestrzegające podstawowych zasad bezpieczeństwa.
  • rzeczy pozostawione w szatni lub na sali treningowej.

13. Wykluczenie z akademii może nastąpić za :

  • niewłaściwe wykorzystanie nabytych umiejętności.
  • nauczanie i przekazywanie wiedzy bez zgody Laoshi  Mariusza Szewczyka.
  • nadużywanie alkoholu, narkotyków lub innych używek.
  • drastyczne naruszenie zasad współżycia społecznego.

14. Każdego ucznia/uczestnika zajęć obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział w zajęciach. Spóźniający powinni czekać przy wejściu na pozwolenie wstępu na salę.  Osoba, która spóźni się na trening może zostać niedopuszczona do zajęć, jeśli nauczyciel/instruktor uzna że dołączenie do grupy w trakcie zajęć może spowodować kontuzję osoby spóźnionej.

15. Uczeń/Uczestnik podczas zajęć nie powinien nosić żadnej biżuterii, ozdób i zegarków.
16. Uczeń/uczestnik nie powinien samowolnie opuszczać sali, każde opuszczenie sali powinno być sygnalizowane nauczycielowi/instruktorowi.

17. Uczeń/uczestnik może uczestniczyć w zajęciach innej szkoły Wushu – Taiji / Kung fu  tylko za wiedzą i zgodą głównego nauczyciela/ instruktora.

18. Wszelkie nieautoryzowane wykorzystanie znaku lub innej części własności Polskiej Akademii Wushu, może spowodować konsekwencje natury prawnej.

88.Wszelkie decyzje związane z funkcjonowaniem Akademii podejmuje Laoshi Mariusz Szewczyk lub osoba przez niego wyznaczona.